Publisert 12. januar 2022

Hva er et fosterhjem?

Publisert 12. januar 2022
Hva er et fosterhjem?

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en kortere eller lengre periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Tilbudet tilpasses det enkelte barn med ulike støttefunksjoner.

Som fosterforelder kan du fylle et liv med mening. Du bidrar til å gi barnet utviklingsmuligheter. I ditt hjem kan et fosterbarn finne den alminnelige, trygge hverdagen det trenger. Trygghet, kjærlighet og stabilitet i et fosterhjem gir nye muligheter for utvikling til glede for både fosterbarn og fosterforeldre. Selv om det til tider er en krevende oppgave å være fosterforeldre, vil du også kunne glede deg over at barnet viser glede og begynner å stole på menneskene rundt seg.

Hva er et spesialiserte fosterhjem?

Et spesialisert fosterhjem er et tiltak for barn og unge som trenger ekstra omsorg og oppfølging i hverdagen. Det kan bety at  barnet eller ungdommen har så store eller sammensatte omsorgsbehov at et ordinært fosterhjem ikke strekker til for å ivareta behovene til barnet. I CRUX er en av de voksne engasjert som fosterhjem på heltid, og inngår en oppdragsavtale med lønn og andre betingelser.

Hvem kan bli fosterforeldre?

Fordi fosterbarn er ulike, trenger vi også fosterhjem som er ulike, – som har forskjellig kulturbakgrunn og ulike interesser. Det er behovene til det enkelte barn som er styrende ved valg av fosterforeldre.

Felles er at fosterforeldre har god omsorgsevne og overskudd til andre. Vi søker etter rause og tydelige voksne som er tålmodige og løsningsorientert, og som er villige til å ta imot veiledning. For å bli fosterforeldre må en ha god helse og en stabil familiesituasjon. Det er viktig at begge foreldrene er motiverte og at egne barn er innstilte på å ta imot fosterbarn.

Som spesialiserte fosterhjem søker en fortrinnsvis familier med to voksne i hjemmet hvor egne barn er over 16 år.

Hva er årsaken til at noen barn må bo i fosterhjem?

Vanlige årsaker til at barn flytter i fosterhjem kan være knyttet til rusrelaterte og/eller psykiske problemer hos foreldrene og fysisk eller psykisk mishandling

Fosterbarn- hvem er de?

Fosterbarn har en ting til felles – de bor ikke hos sine biologiske foreldre. Ut over dette er de like forskjellige som alle andre. Fosterbarn har krav på å bli møtt som de unike individer de er. De har en «gnist» i seg, og trenger noen som tenner gnisten.

Mange barn som flytter i fosterhjem mangler selvsagte ferdigheter og naturlige hverdagserfaringer. Barna har ofte brukt kreftene på «å overleve» i en kaotisk hjemmesituasjon. Fosterbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt kan føle på mye skam og skyld. De kan avise fosterforeldrene på en slik måte at fosterforeldrene kan tvile på seg selv som kjærlige, gode omsorgspersoner. Fosterbarna avviser ikke fordi de ønsker å gjøre dette, men det er en måte å beskytte seg selv på. De tror ikke de fortjener å bli elsket. Gjennom små minutt til minutt-samhandlinger i det daglige livet, vil fosterfamilien få talløse muligheter til å endre hvordan barnet tenker og føler om seg selv og andre. Hverdagsrutiner og samhandlingssekvenser er byggesteiner for barns tillit og trygghet

Hvilke særlige omsorgsbehov kan fosterbarn ha?

Barn som har opplevd omsorgssvikt strever ofte med lav selvtillit, fysiske og psykiske problemer, savn og tristhet, sinne og aggresjon. Mange har i tillegg utfordringer i forhold til skoledeltakelse eller i sosiale sammenhenger.

Hvem er CRUX?

Stiftelsen CRUX er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet i Norge.  Organisasjonen ble stiftet i 1987, med formålet om å avdekke hjelpebehov i befolkningen, og bidra med konkrete tiltak for å bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det.

Vi tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling til oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling. Arbeid med familie og pårørende er en viktig del av vårt arbeid. CRUX har også tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming.

Se om du kan være aktuell som fosterhjem i CRUX:

Ta fosterhjemstesten vår