Fosterhjemshelter

Ofte stilte spørsmål om fosterhjem

 • Hva er et fosterhjem?

  Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en lengre periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Tilbudet tilpasses det enkelte barn med ulike støttefunksjoner.

  Som fosterforelder kan du fylle et liv med mening. Du bidrar til å gi barnet utviklingsmuligheter. I ditt hjem kan et fosterbarn finne den alminnelige, trygge hverdagen det trenger. Trygghet, kjærlighet og stabilitet i et fosterhjem gir nye muligheter for utvikling til glede for både fosterbarn og fosterforeldre. Selv om det til tider er en krevende oppgave å være fosterforeldre, vil du også kunne glede deg over at barnet viser glede og begynner å stole på menneskene rundt seg.

 • Hvem kan bli fosterforeldre?

  Fordi fosterbarn er ulike, trenger vi også fosterhjem som er ulike, – som har forskjellig kulturbakgrunn og ulike interesser. Det er behovene til det enkelte barn som er styrende ved valg av fosterforeldre.

  Felles er at fosterforeldre har god omsorgsevne og overskudd til andre. Vi søker etter rause og tydelige voksne som er tålmodige og løsningsorientert, og som er villige til å ta imot veiledning. For å bli fosterforeldre må en ha god helse og en stabil familiesituasjon. Det er viktig at begge foreldrene er motiverte og at egne barn er innstilte på å ta imot fosterbarn

 • Kan personer som er i slekt eller i nettverket til barnet bli fosterforeldre?

  Barneverntjenesten skal alltid vurdere om det er noen i barnets slekt eller nære nettverk som kan være fosterhjem. Fosterhjem fra slekt og nettverk godkjennes på samme måte som andre fosterhjem. Fosterforeldre i slekt og nettverk får tilbud om tilpasset opplæring og veiledning.

 • Kan enslige være fosterforeldre?

  I de fleste tilfeller vil det være best å være to fosterforeldre. Samtidig kan det være enslige som kan være særlig godt egnet for oppgaven.

 • Kan vi bli fosterforeldre mens egne barn er små?

  Ja. Alder på egne barn blir vurdert sammen med andre faktorer når en skal velge den familien som passer best for fosterbarnet. Men som fosterhjem for barn med særlige omsorgsbehov er det oftest anbefalt at fosterfamilien ikke har egne barn yngre enn fosterbarnet.

 • Hvilken oppfølging får fosterhjemmene?

  Alle våre fosterhjem får grunnopplæring gjennom fosterhjemskurs. Videre gjennomgår alle fosterhjemmene Circle of Security–parenting kurs i gruppe (COS-P). COS-P er en tilknytningsteoretisk forankret og evidensbasert behandlingsmodell som skal fremme tilknytning mellom barn og foreldre.

  Hjemmene får også opplæring i Traumebevisst omsorg (TBO), om hvordan forstå barnets følelser og atferd i lys av hva det har opplevd, samt de metoder og intervensjoner som følger av denne forståelsesrammen. I tillegg arbeides det etter prinsippene til Parent Management Training-Oregon (PMT-O). Veiledning av hjemmene gis blant annet ut fra ovennevnte metoder.

  Familiene får oppfølging fra våre fagkonsulenter ved besøk i hjemmet, på telefon og gjennom veilednings- og opplæringssamlinger. Hjemmene kan ta kontakt når de har behov, hele døgnet. Oppfølgingen har som mål å dyktiggjøre fosterforeldrene for å sikre god omsorg og utvikling hos barnet og skape opplevelse av fellesskap og tilhørighet.

 • Hva er et fosterhjemskurs?

  Det er et kurs hvor dere vil lære om fosterhjemsarbeid og om barns utvikling og tilknytning. Det er en god måte å finne ut om fosterhjemsarbeid er noe for deres familie. Fosterhjemskurset er et erfaringsbasert kurs som bygger på ulike teorier og metoder innen barnevernfeltet. Kurset har en kombinasjon av teori, film, øvelser og gruppeoppgaver.

  Fosterforeldrene skal i løpet av kurstiden bli mer kjent med seg selv, som ektepar og familie. De vil lære om barna/ungdommene som har vært utsatt for omsorgssvikt og om de omsorgsbehov barna har som følge av å levd med omsorgssvikt. Videre diskuterer vi verdier og holdninger i fosterhjemsarbeidet, hvordan legge til rette for at fosterhjemmet skal være en trygg base for barna, hvordan hjelpe barnet å leve videre med to familier, om å lære barna nye ferdigheter og å gi barnet mestringsopplevelser.

 • Hva er årsaken til at noen barn må bo i fosterhjem?

  Vanlige årsaker til at barn flytter i fosterhjem kan være knyttet til rusrelaterte og/eller psykiske problemer hos foreldrene og fysisk eller psykisk mishandling.

 • Fosterbarn – hvem er de?

  Fosterbarn har en ting til felles – de bor ikke hos sine biologiske foreldre. Ut over dette er de like forskjellige som alle andre. Fosterbarn har krav på å bli møtt som de unike individer de er. De har en «gnist» i seg, og trenger noen som tenner gnisten.

  Mange barn som flytter i fosterhjem mangler selvsagte ferdigheter og naturlige hverdagserfaringer. Barna har ofte brukt kreftene på «å overleve» i en kaotisk hjemmesituasjon. Fosterbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt kan føle på mye skam og skyld. De kan avise fosterforeldrene på en slik måte at fosterforeldrene kan tvile på seg selv som kjærlige, gode omsorgspersoner. Fosterbarna avviser ikke fordi de ønsker å gjøre dette, men det er en måte å beskytte seg selv på. De tror ikke de fortjener å bli elsket. Gjennom små minutt til minutt-samhandlinger i det daglige livet, vil fosterfamilien få talløse muligheter til å endre hvordan barnet tenker og føler om seg selv og andre. Hverdagsrutiner og samhandlingssekvenser er byggesteiner for barns tillit og trygghet.

 • Hvilke særlige omsorgsbehov kan fosterbarn ha?

  Barn som har opplevd omsorgssvikt strever ofte med lav selvtillit, fysiske og psykiske problemer, savn og tristhet, sinne og aggresjon. Mange har i tillegg utfordringer i forhold til skoledeltakelse eller i sosiale sammenhenger.

 • Hvem er CRUX?

  Stiftelsen CRUX, tidligere Kirkens Sosialtjeneste, er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet i Norge. CRUX har i dag 18 virksomheter. Organisasjonen ble stiftet i 1987, med formålet om å avdekke hjelpebehov i befolkningen, og bidra med konkrete tiltak for å bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det.

  Vi tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling til oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling. Arbeid med familie og pårørende er en viktig del av vårt arbeid. CRUX har også tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming.

 • Hva innebærer det å være fosterhjem hos CRUX?

  CRUX har avtale med Bufetat om å bistå med rekruttering, opplæring og oppfølgning av fosterhjem. Vår målgruppe er barn plassert i fosterhjem etter §4-12 med særlige omsorgsbehov. Alle våre fosterhjem er forsterkede fosterhjem tilsvarende familiehjemmene i det statlige barnevernet.

 • Får fosterhjemmene lønn eller godtgjørelse?

  Den ene voksne vil få oppdragsgodtgjørelse etter utdanning og erfaring. I tillegg følger pensjons– og forsikringsordning som oppdragstaker. Utgiftsgodtgjøringen er skattefri og skal bl.a. dekke utgifter til mat, klær, lek, ferie, fritid, hus, strøm, reise, telefon, media mv. Fosterhjem mottar barnetrygd.

 • Hvordan kan vi bli fosterhjem?

  For å bli fosterhjem må dere gå på fosterhjemskurs og bli godkjent som fosterhjem. Det kreves politiattest og helseattest. Alle som ønsker å bli fosterforeldre blir vurdert.

  Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat. Da kan du finne ut om dette er noe som passer for deg og din familie.Lurer du på noe du ikke har fått svar på? Still oss et spørsmål.

Kommende kurs

Vi starter nye kurs hver vår (februar/mars) og høst (september/oktober)

Kurset er delt opp i 6 bolker med følgende tema:
Tema 1: Fosterhjemsarbeid
Tema 2: Tilknytning og omsorgsevne
Tema 3: Omsorgssvikt og utviklingstraumer
Tema 4: Trygg base og traumebevisst omsorg
Tema 5: Brukermedvirkning
Tema 6: Kursavslutning

Ta kontakt med din avdeling for nærmere informasjon om tid og sted! • Ta kontakt med CRUX hjem – Solstrand
  For nærmere opplysninger:

  Ann-Mari Larsen tlf. 47 79 00 20 eller oppvekst-hjem@stiftelsencrux.no

 • Ta kontakt med CRUX hjem – Bergen
  For nærmere opplysninger:

  Hege Gjeitrem Kulsås tlf. 47 79 00 20 eller oppvekst-hjem@stiftelsencrux.no

 • Ta kontakt med CRUX hjem – Steinkjer
  For nærmere opplysninger:

  Kristin Thesen Carlsson tlf. 47 79 00 20 eller oppvekst-hjem@stiftelsencrux.no

Til toppen